Zorg

Klik op onderstaande foto om de zorg-powerpoint te bekijken :

In onze school vertrekken we vanuit de Zorg-driehoek :

Fase 0 :  Brede basiszorg

Leerkrachten proberen in de eigen klas de ontwikkeling van de kinderen zo optimaal mogelijk te stimuleren en trachten in zodoende mate leerproblemen te voorkomen door:

Een krachtige leeromgeving: kinderen motiveren, nadenken over werkvormen, groeperingsvormen, oplossingsstrategieën,…
Preventief werken: nadenken over wat elk kind nodig heeft om het doel te bereiken
Goede instructie: weten waar de moeilijkheden liggen in de les, kinderen die het nodig hebben een verlengde instructie geven…
Veilig klasklimaat: luisteren naar kinderen, problemen tussen kinderen oplossen, sociale vaardigheden (axenroos, drie regels zijn genoeg,..)
Goed klasmanagement: organisatie van je klas en lesgeven zodat elke leerling kansen kan benutten om te leren!
De zorg-juf / team-teacher komt hierbij ook klasinterne ondersteuning geven tijdens bepaalde lessen.

Fase 1 : Verhoogde zorg

Tijdens klassenraden en op zorgmiddagen kunnen leerkrachten aangeven voor welke kinderen zij extra zorg nodig hebben.  Klassenraden worden meerdere malen per jaar georganiseerd.  Dit is een overleg tussen klasleerkracht en zorgteam.

Indien nodig kunnen er maatregelen afgesproken worden:

Remediëren: leerstof opnieuw bekijken samen met klasleerkracht of zorgjuf.  Dit kan in de klas of uit de klas.
Differentiëren: makkelijkere, moeilijkere oefeningen maken, meer of minder oefeningen maken (niet elk kind maakt hetzelfde!), een andere instructie of werkvorm voor bepaalde kinderen, …
Compenseren: hulpmiddelen aanbieden tijdens het leren (stappenplannen, tafelkaart, zakrekenmachine, …)
Dispenseren: bepaalde doelen vervangen, bepaalde doelen toevoegen binnen het aanbod.
De zorg-juf / team-teacher kan ingeschakeld worden (klasintern en extern) voor extra inoefening van een leerinhoud of vaardigheid, voor het ondersteunen van het klasmanagement.
Ook sociale vaardigheden en emotionele noden van het kind hebben soms wat ondersteuning door zorg nodig.

Andere maatregelen kunnen ook zijn: een apart bankje, leerkracht leest toets-vragen voor, een klasgenootje schrijft de agenda in,….

Maatregelen worden zoveel mogelijk genomen op maat van het kind en in de mate van het mogelijke in overleg met het kind. Deze maatregelen worden steeds gecommuniceerd naar de ouders

Fase 2 : Uitbreiding van zorg

CLB :
Naar aanleiding van een klassenraad kan het zijn dat wij een kind met het CLB bespreken. Ouders worden hiervan steeds op de hoogte gesteld. Als het CLB zelf stappen gaat ondernemen (onderzoek, observatie, gesprek,..),
dan worden de ouders uitgenodigd.

ON :
Als de basiszorg en de verhoogde zorg niet volstaan en er uitbreiding van zorg nodig is (of een leerling een individueel aangepast curriculum volgt), kan een school voor gewoon onderwijs extra ondersteuning aantrekken
voor de begeleiding van een leerling met specifieke onderwijsbehoeften. Dat kan door samenwerking met het buitengewoon onderwijs.

Het nieuwe ondersteuningsmodel vervangt de vroegere begeleiding geïntegreerd onderwijs (GON) en inclusief onderwijs (ION) sinds schooljaar 2017-2018. Het kind krijgt niet meer standaard een vast aantal uren
begeleiding per week gedurende een bepaalde periode, zoals in GON en ION. De school voor gewoon onderwijs bepaalt samen met ouders, met het CLB en met een school voor buitengewoon onderwijs de ondersteuning op maat,
op basis van de noden
. Ondersteuning kan meer flexibel worden ingezet, ook in de loop van een schooljaar.

Logo, kine, psycholoog en revalidatiecentra :
Wij doen ons best om samen te werken met deze diensten.

 

Fase 3 : Individueel aangepast curriculum

Sinds de invoering van het M-decreet bestaat er de mogelijkheid om bepaalde kinderen een aangepast traject binnen onze school te laten volgen, dit na een verslag voor een doorverwijzing naar het buitengewoon onderwijs.

Om hierbij optimaal te kunnen blijven beantwoorden aan de specifieke zorgbehoeften van het kind is het belangrijk om steeds het welbevinden én het leerrendement van het kind, alsook de grenzen van de schoolorganisatie
te blijven bewaken!